Prah Kahn entrance
Prah Kahn entrance

Location: Angkor, Cambodia

Photographer: Trev Eales

Prah Kahn entrance

Location: Angkor, Cambodia

Photographer: Trev Eales