Entrance statues, Prah Kahn
Entrance statues, Prah Kahn

Location: Angkor, Cambodia

Photographer: Trev Eales

Entrance statues, Prah Kahn

Location: Angkor, Cambodia

Photographer: Trev Eales